RAPORTTI - Keksintö tai suunnittelutyö

Projekti ansaitsee aina hyvän raportin. Tehdystä työstä ja tuloksista kerrot parhaiten muille hyvän raportin avulla. Pidä raportin tarpeet mielessäsi jo työn suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Työn aikana tehdyt muistiinpanot ovat hyvä pohja raportille ja helpottavat sen kirjoittamista.

Jokainen keksintö on yksilöllinen, joten kaikki raportit ovat erilaisia. Seuraavassa on mainittu asioita, joita raportissa olisi hyvä kertoa. Oheista listaa voit käyttää apuna raportin kirjoittamisessa, ja poimia omaan käyttöösi kohdat mitkä sopivat omaan työhösi.

Kansilehti

Raportin kansilehdelle kirjoitetaan työn otsikko, työn tekijä, työn tekemisen paikka, koulu (jos työ on ollut osa koulutyötä), ohjaaja (jos työllä on ollut aikuinen ohjaaja).

Tiivistelmä

Laadi työstäsi enintään 300 sanan pituinen tiivistelmä. Tiivistelmän perusteella lukija päättää lukeeko koko raportin, joten tarkka ja mielenkiintoinen tiivistelmä houkuttelee lukijaa perehtymään raporttiisi perusteellisesti.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelossa luetellaan kappaleiden otsikot sivunumeroineen sekä raportin liitteet.

Alkusanat

Kerro raportin alussa lyhyesti, minkä ongelman keksintösi ratkaisee ja miksi ongelma on Sinulle tärkeä. Onko kysymyksessä kokonaan uusi keksintö vai jo olemassa olevan laitteen parannettu versio? Tässä kohdassa voit mainita myös lyhyesti kiitokset esimerkiksi yhteistyökumppaneille laitteistojen ja työvälineiden lainasta, avusta ja opastuksesta.

Taustatiedot

Taustatieto-osiossa kuvataan ongelmaan ja keksintöön liittyviä tietoja. Onko samanlaista ongelmaa yritetty jo ratkaista aikaisemmin? Millaisia tuloksia on saatu? Löytyykö suunnittelemastasi keksinnöstä jos valmis tuotteita tai prototyyppejä?

Idean kuvaaminen

Kuvaa tarkemmin mitä ongelmaa tai tutkimuskysymystä keksinnöllä on tarkoitus ratkaista.

Resurssit

Resurssiosiossa kerrotaan kuka tutkimuksen on tehnyt, mitä materiaaleja, tarvikkeita ja välineitä on ollut käytössä ja kuinka paljon aikaa työn tekemiseen on käytetty.

Toteutus

Miten työ toteutettiin? Mitä kokeita tai mittauksia tehtiin projektin aikana? Miksi valittiin juuri nämä kokeet tai mittausmenetelmät? Rakennettiinko toimiva prototyyppi (miten?) tai onko kyseessä vain hypoteettinen ratkaisu? Muuttuivatko alkuperäiset suunnitelmat työn aikana? Erityisesti projektin aikana tapahtuneet muutokset, niiden syyt ja korjaustoimenpiteet kiinnostavat lukijaa

Tulokset

Mitä tuloksia saatiin? Jos projektissa tehtiin koje tai laite, niin kuinka se toimii käytännössä?
Kannattaa kiinnittää huomiota projektin tulosten esittelyyn ja erityisesti selkeään esitystapaan. Esiteltävät tulokset käsitellään lukijaystävällisiksi eli esimerkiksi mittaustulokset havainnollistetaan. Taulukoita tai kuvaajia kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan. Varsinainen raakadata eli mittaustulokset, esimerkiksi lukusarjat tai mittauspöytäkirjat, liitetään raporttiin erillisenä liitteenä.

Johtopäätökset

Mitä tuloksista voi päätellä? Mitä projektin aikana opittiin? Miten tutkimusta voisi jatkaa tai keksintöä kehitellä lisää? Ovatko tulokset luotettavia ja yleispäteviä? Kuinka projekti onnistui? Miten omat tulokset eroavat tai ovat samankaltaisia taustatietoihin verrattuna?
Lukijan kannalta tämä raportin osa on mielenkiintoisin. Siihen siis kannattaa panostaa.
Odottamaton ja odotusten vastainen tulos ei välttämättä tarkoita epäonnistumista. Erityisesti tällaisissa tapauksissa projektin huolellinen analysointi on tärkeää ja siihen kannattaa tarvittaessa pyytää apua koulun ulkopuolelta. Epäonnistunutkin projekti on arvokas, jos syiden ja parannusehdotusten etsimiseen paneudutaan. Parhaimmassa tapauksessa hyvin dokumentoitu epäonnistuminen estää seuraavia asiaa tutkivia toistamasta samoja virheitä.
Johtopäätösosassa tehdään yleensä myös virhetarkastelu. Mikäli projektin tulokset perustuvat mittauksiin tai laskelmiin, tässä kohdassa esitetään ne mittausmenetelmistä ja laskelmista mahdollisesti johtuvat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin. Pitää myös miettiä, vaikuttavatko kaikki tekijät samaan suuntaan eli vahvistavatko vai kumoavatko ne toisensa.
Johtopäätösosiossa on hyvä tuoda esille myös jatkotutkimusideoita tai millaista lisätutkimusta tarvitaan.

Lähdeluettelo

Listaa raportin loppuun kaikki työssä käytetyt kirjat, artikkelit ja muut tietolähteet. Raportin tekstiin on hyvä laittaa viittaukset lähteisiin niin, että lukijalle selviää, mikä on tekijöiden itsensä tuottamaa tietoa ja mitkä tiedot on haettu lähdemateriaaleista. Lähdemateriaalin listauskissa on erilaisia käytänteitä, joten suositeltavaa on, että mitä tahansa järjestelmää tekijä käyttääkin, niin samassa työssä on käytetty johdinmukaisesti yhtenäistä järjestelmää. Vinkkejä lähdeluettelosta voi saada esimerkiksi artikkelikokoelmista tai tiedelehdistä.

Liitteet

Liitteiksi voit laittaa kuvia, kaavioita, teknisiä piirustuksia, ohjelmalistauksia, käytettyjä kyselylomakemalleja tai muuta projektissa käytettyä aineistoa. Muista numeroida ja otsikoida liitteet.